Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden [b]reik.

 1. Toepasselijkheid 2
 2. Prijzen 3
 3. Overeenkomst 3
 4. Uitvoering Overeenkomst 3
 5. Revisie 4
 6. Opzegging bij abonnementsvormen van [b]reik. 5
 7. Levering 5
 8. Betalingsvoorwaarden 6
 9. Wettelijke rente/buitengerechtelijke incassokosten 7
 10. Aansprakelijkheid 7
 11. Klachten 7
 12. Auteursrechtelijke bepalingen met betrekking tot [b]reik. 8
 13. Portretrecht 8
 14. Vertrouwelijkheid 8
 15. AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) 9
 16. Conversie 9
 17. Nawerking 9
 18. Strijdige clausules 9
 19. Toepasselijk recht 9
 20. Forumkeuze 9
 21. Wijziging van deze Algemene Voorwaarden 9
 22. Slotbepaling 9

Algemene Voorwaarden [b]reik.

In deze leverings- en betalingsvoorwaarden wordt verstaan onder:

 • Leverancier: het online marketingbureau [b]reik., hierna te noemen [b]reik.
 • Opdrachtgever: iedere natuurlijke (consument) of rechtspersoon die diensten/producten van [b]reik. afneemt dan wel met wie [b]reik. in onderhandeling is over het sluiten van een overeenkomst.
 • Overeenkomst: iedere overeenkomst die, ongeacht op welke manier, tussen [b]reik. en opdrachtgever tot stand komt.
 • Schriftelijke communicatie: alle communicatie die niet verbaal plaatsvindt, dus digitale communicatie geldt ook onder deze formulering.

1. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden van [b]reik. zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen [b]reik. en een opdrachtgever waarop [b]reik. deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk van deze algemene voorwaarden is afgeweken.

2. Prijzen

Als prijs voor de te leveren diensten geldt de prijs zoals deze vermeld is in het aanbod van [b]reik. Gedurende de in het aanbod aangegeven looptijd worden de prijzen van de aangeboden diensten niet verhoogd, tenzij de opdrachtgever hierover vooraf is geïnformeerd. Tenzij vooraf anders is aangegeven, bijvoorbeeld op de website van [b]reik. of in communicatie van en door [b]reik. naar de opdrachtgever, geldt standaard een uurtarief. Indien er sprake is van een abonnementsvorm of schriftelijk een ander tarief is overeengekomen, geldt het overeengekomen abonnement en/of uurtarief. Alle genoemde prijzen zijn exclusief btw.

3. Overeenkomst

 1. Door [b]reik. opgestelde offertes zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever tot aan de offertedatum is verstrekt.
 2. De kostenopgave is altijd verbonden aan de specifiek omschreven opzet van het project.
 3. Overeenkomsten met [b]reik. komen tot stand door aanbod en aanvaarding (artikel 6:217 Burgerlijk Wetboek). Aanvaarding kan zowel schriftelijk als mondeling plaatsvinden, met inachtneming van de gegeven definitie aan Overeenkomst in deze voorwaarden (mondelinge overeenkomsten dienen wel schriftelijk bevestigd te worden).
 4. Wijzigingen in en aanvullingen op overeenkomsten met [b]reik. kunnen enkel schriftelijk worden overeengekomen.
 5. Mondelinge en schriftelijke toezeggingen door en afspraken met medewerkers van [b]reik. of door [b]reik. ingeschakelde derden, binden [b]reik. enkel indien zij schriftelijk door [b]reik. zijn bevestigd.
 6. Beoordeling of [b]reik. tekort is geschoten in de nakoming van één of meer verbintenissen uit de overeenkomst, is voorbehouden aan [b]reik. zelf. Dit omdat alle werkzaamheden worden uitgevoerd op basis van de door de opdrachtgever verstrekte gegevens.
 7. Eenmaal afgenomen diensten of pakketten bij [b]reik. kunnen niet worden omgeruild voor andere diensten, pakketten of terugbetaling in geld.

* Volledigheidshalve: Verklaringen, met inbegrip van mededelingen, kunnen in iedere vorm geschieden en in iedere gedraging besloten liggen (zie artikel 3:37 Burgerlijk Wetboek)

4. Uitvoering Overeenkomst

 1. [b]reik. zorgt ervoor dat de geleverde diensten overeenkomen met de overeenkomst. De beoordeling of de door [b]reik. geleverde diensten voldoen aan de overeenkomst is aan [b]reik. (Elke overeenkomst betreft uitdrukkelijk een inspanningsverplichting aan de zijde van [b]reik.).
 2. De opdrachtgever kan geen aanspraak maken op het bepaalde in lid 1 van dit artikel indien hij, of een derde, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van [b]reik. wijzigingen of aanpassingen heeft doorgevoerd of laten doorvoeren aan de geleverde diensten van [b]reik., of wanneer de opdrachtgever zelf schuld heeft aan de afwijkingen van de geleverde diensten.
 3. Alleen indien dit schriftelijk en uitdrukkelijk is overeengekomen, zal [b]reik. de instructies van de opdrachtgever opvolgen tijdens de uitvoering van de diensten. [b]reik. zal zich inspannen om redelijke verzoeken te honoreren.
 4. Indien de opdrachtgever ontevreden is over de door [b]reik. geleverde diensten, kan de opdrachtgever geen aanspraak maken op terugbetaling. Diensten worden door [b]reik. altijd uitgevoerd op basis van door de opdrachtgever verstrekte gegevens.
 5. [b]reik. zal bij uitvoering van de overeenkomst de nodige zorgvuldigheid in acht nemen.
 6. [b]reik. mag ontwikkelde campagnes en resultaten gebruiken als showcase op hun eigen website en sociale media, met inachtneming van privacywetgeving. Indien de opdrachtgever hier bezwaar tegen heeft, dient dit vooraf kenbaar gemaakt te worden.
 7. [b]reik. voert de diensten uit op basis van de door de opdrachtgever verstrekte informatie. Indien wijzigingen nodig zijn, kan de opdrachtgever deze zelf doorvoeren of akkoord gaan met het uurtarief van [b]reik.
 8. [b]reik. kan voor sommige werkzaamheden gebruik maken van externe specialisten. De eindbeslissing over de uitvoering blijft altijd bij [b]reik.
 9. Wanneer [b]reik. werkt op basis van uurtarief, kan een indicatie gegeven worden over de benodigde uren. Als deze indicatie met meer dan 30% wordt overschreden, wordt de opdrachtgever hiervan op de hoogte gesteld.
 10. Advertenties via Google Ads, Social Media adverteren, en zoekmachine en website optimalisatie vereisen specifieke kennis en strategie. De acceptatie van de overeenkomst betekent dat de opdrachtgever akkoord gaat met de door [b]reik. gehanteerde methoden. Eventuele aanvullende diensten of wijzigingen kunnen extra kosten met zich meebrengen.
 11. Reports en analyses worden digitaal verstrekt. Na ontvangst is de opdrachtgever verantwoordelijk voor de opslag en het beheer van deze gegevens. [b]reik. is vanaf dat moment niet meer verantwoordelijk voor het bewaren van deze data.
 12. Eenmaal ontvangen materialen en rapporten kunnen niet opnieuw worden opgevraagd bij [b]reik.
 13. [b]reik. bepaalt welke tools en programma’s worden gebruikt voor hun diensten, zoals Google Ads management of social media monitoring. Hier kan niet van worden afgeweken.

5. Revisie

Revisie vindt enkel plaats na goedkeuring van [b]reik. Voor de verschillende diensten van [b]reik. verschillen de revisies die bij de dienst horen:

Google Ads-campagnes: 1 revisies;

Social Media adverteren: 1 revisies;

Zoekmachine optimalisatie strategie: 1 revisies;

Website optimalisatie: 1 revisies;

Content (teksten voor advertenties en optimalisatie): 1 revisies;

Overige digitale marketing strategieën: 1 revisie, tenzij anders vermeld.

Let op: Voor sommige diensten kunnen er beperkingen zijn met betrekking tot revisies vanwege platform beperkingen of best practices in de industrie.

6. Opzegging bij abonnementsvormen van [b]reik.

Bij [b]reik. zijn er verschillende mogelijkheden om diensten af te nemen in abonnementsvorm. Hierbij gaat het met name om Google Ads management, zoekmachine optimalisatie (SEO) diensten, sociale media adverteren en website onderhoudsdiensten. Aan de verschillende abonnementen zijn diverse looptijden en prijzen verbonden, die middels schriftelijke communicatie of via de website van [b]reik. aan de Opdrachtgever kenbaar worden gemaakt.

Indien de Opdrachtgever besluit een lopend abonnement bij [b]reik. voortijdig te beëindigen, gelden de volgende voorwaarden:

 1. De Opdrachtgever dient de reden(en) van opzegging helder te onderbouwen. Onder geldige redenen voor opzegging, conform artikel 5 van deze algemene voorwaarden, verstaat [b]reik. onder meer onvoorziene omstandigheden zoals overmacht en aantoonbare financiële problemen (deze opsomming is indicatief en niet uitputtend; naar inzicht van [b]reik. wordt deze beoordeling gemaakt).
 2. Indien ontevredenheid de reden is voor opzegging, dient er een gedegen onderbouwing plaats te vinden. [b]reik. zal externe expertise raadplegen alvorens tot een conclusie te komen. De eerste reactie op ontevredenheid is niet directe opzegging, maar het gezamenlijk zoeken naar een bevredigende oplossing. Hierbij zal [b]reik. proactief handelen.
 3. Bij voortijdige opzegging van het abonnement is de Opdrachtgever verplicht om 35% van de nog uitstaande abonnementskosten aan [b]reik. te voldoen. In alle andere situaties wordt het abonnement afgerond conform de overeengekomen termijn tussen de Opdrachtgever en [b]reik.

7. Levering

 1. Levering geschiedt binnen de termijn die aangegeven is door [b]reik., dit is echter geen fatale termijn. Pas wanneer [b]reik. alle nodige documenten heeft ontvangen, gaat de levertermijn lopen. Bij levering gaat het altijd om de eerste versie van het product.
 2. [b]reik. kan te allen tijde werkzaamheden weigeren. Het door opdrachtgever reeds betaalde geldbedrag wordt dan binnen 30 dagen teruggestort op rekening van de opdrachtgever.
 3. In geen geval kan aanspraak gemaakt worden op custom-werk. De beoordeling of een eindproduct voldoet aan de overeenkomst is aan [b]reik. Is er custom-werk nodig? Dan kan [b]reik. hier kosten voor in rekening brengen. De beoordeling van de hoogte van deze kosten is aan [b]reik. en zal in alle redelijkheid beoordeeld worden. Ook bij een extra plugin of custom code (o.a. css) kunnen extra bedragen in rekening worden gebracht door [b]reik.
 4. Wanneer opdrachtgever akkoord gaat met een thema-keuze, kan deze na het maken van de keuze niet meer kosteloos gewijzigd worden.
 5. [b]reik. levert, naar inzichten van [b]reik., een eindproduct dat voldoet aan de overeenkomst met de opdrachtgever. Indien de opdrachtgever nog niet tevreden is, wordt er maximaal tweemaal kosteloos een revisieronde gehouden. Wanneer opdrachtgever na deze twee revisierondes niet tevreden is, wordt er voor verdere revisies tegen het dan geldende uurtarief gewerkt. 

8. Betalingsvoorwaarden

 1. Het aan [b]reik. verschuldigde bedrag dient binnen 14 dagen betaald te worden, na oplevering van het eindproduct en verzending van de factuur.
 2. Wanneer binnen de eerste betalingstermijn van 14 dagen niet betaald is, volgt een tweede termijn van 14 dagen. Wanneer ook binnen de tweede termijn niet betaald is, wordt een derde betalingsherinnering verzonden: de aanmaning. Voor de derde betalingsherinnering geldt een betaaltermijn van 7 dagen en hierbij wordt € 25,00 in rekening gebracht aan administratiekosten.
 3. Indien de opdrachtgever ook na verloop van de derde termijn (de aanmaning) niet of niet geheel aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, is [b]reik. bevoegd zonder nadere aankondiging tot invordering van het verschuldigde bedrag plus wettelijke rente en incassokosten, zoals bedoeld in artikel 8, over te gaan.
 4. Wanneer het aankoopbedrag geheel of gedeeltelijk door de opdrachtgever kan worden gedeclareerd bij een derde partij, blijft de opdrachtgever verantwoordelijk voor betaling van het volledige aankoopbedrag. Indien de derde partij het gedeclareerde bedrag niet of niet volledig betaalt, kan [b]reik. het niet door de derde partij betaalde bedrag dan ook alsnog in rekening brengen bij de opdrachtgever. Hiervoor gelden de hiervoor genoemde betalingsvoorwaarden.
 5.  [b]reik. is gerechtigd een bedrag aan de opdrachtgever in rekening te brengen op basis van het aantal gewerkte uren, wanneer een opdrachtgever besluit de samenwerking te stoppen voordat het eindproduct geleverd is.
 6.  Bij projecten die langer dan een maand duren kan [b]reik. een aanbetaling vragen op de factuur van 50% van het totaal in rekening te brengen bedrag.
 7. Een eenmaal betaalde aanbetaling wordt niet teruggestort, tenzij anders is overeengekomen, bij ontbinding van de Overeenkomst aan de zijde van Opdrachtgever. De aanbetaling is een vooruitbetaling op werk dat direct na betaling verricht wordt.

9. Wettelijke rente/buitengerechtelijke incassokosten

 1. Bij niet tijdige betaling van het verschuldigde bedrag heeft [b]reik. de bevoegdheid om de wettelijke rente ex. 6:119 van het Burgerlijk Wetboek, in rekening te brengen, te rekenen vanaf de dag van intreding van het verzuim. 
 2. De buitengerechtelijke kosten die een partij maakt om betaling van een schuld af te dwingen, kunnen aan de tekortschietende partij in rekening worden gebracht.

10. Aansprakelijkheid

 1. [b]reik. is nooit aansprakelijk te stellen voor schade die voortvloeit uit complicaties met de werkzaamheden die door [b]reik. geleverd worden. [b]reik. kan nimmer door opdrachtgever aansprakelijk worden gesteld voor het betalen van een schadevergoeding. Alle werkzaamheden worden immers verricht op basis van door opdrachtgever verstrekte gegevens.
 2. Ingeval een website offline komt en hierbij omzet verloren gaat, is [b]reik. hier pertinent niet aansprakelijk voor. [b]reik. helpt, eventueel tegen betaling, de website weer online te brengen.
 3. Wanneer een opdrachtgever afbeeldingen levert voor de door [b]reik. te ontwikkelen website, en de auteursrechten van deze afbeeldingen liggen bij een andere partij, is [b]reik. niet aansprakelijk voor de schade die voortvloeit hieruit.
 4. Wanneer opdrachtgever schade oploopt als gevolg van een defect in het door [b]reik. geleverde product, is [b]reik. niet aansprakelijk voor vergoeding van de schade. Wanneer er sprake is van ernstige nalatigheid in de werkzaamheden en geleverde diensten van [b]reik., zal er niet meer vergoed worden dan het totale factuurbedrag aan de opdrachtgever ingeval van schade. De bewijslast ligt, bij het aantonen van deze ernstige nalatigheid ligt bij de opdrachtgever.
 5.  [b]reik. kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor software die out-to-date is. Software die out-to-date is kan uitvallen bij het gebrek aan onderhoud. Ook kan [b]reik. niet aansprakelijk gehouden worden voor wijzigingen ten gevolge van wijzigingen die zijn doorgevoerd in de producten van Goolge, META, Microsoft, Bing of andere online gerelateerde diensten en producten waar mee gewerkt wordt.
 6. Storingen in een domeinnaam of hosting vallen tevens buiten de aansprakelijkheid van [b]reik.
 7. Overeenkomsten die afgesloten worden met [b]reik. betreffen een inspanningsverplichting. Inhoudende dat [b]reik. zijn uiterste best doet resultaat te behalen, doch dit niet kan garanderen en draagt hier geen aansprakelijkheid voor.

11. Klachten

 1. De opdrachtgever dient klachten over gebrekkige producten en/of diensten volledig en duidelijk omschrijven. Deze moet vervolgens binnen bekwame tijd worden ingediend bij [b]reik. Dit is nadat de opdrachtgever het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken. Kennisgeving binnen een maand is tijdig.
 2. De opdrachtgever is ingeval van klachten louter gerechtigd dat deel van de factuur in te houden dat in redelijke verhouding staat tot de ernst en de inhoud van de klacht (artikel 6:626 Burgerlijk Wetboek). Dit ontheft de opdrachtgever niet van zijn verplichting tot betaling van het resterende deel van de factuur binnen de termijn die is overeengekomen. 
 3. De opdrachtgever dient [b]reik. altijd in de gelegenheid te stellen om kennis te nemen van klachten en zorg te dragen voor vervanging of herstel van het geleverde.
 4. De beoordeling of een gebrek voor vergoeding van kosten in aanmerking komt is altijd aan [b]reik., ongeacht het hiervoor bepaalde.

12. Auteursrechtelijke bepalingen met betrekking tot [b]reik.

 1. [b]reik. hecht waarde aan, en werkt conform de geldende beroepsstandaard voor webdesigners. Dit houdt in dat Opdrachtgever erop kan rekenen dat [b]reik. zich immer houdt aan de geldende Nederlandse Auteurswet. [b]reik. houdt veranderingen op het gebied van auteursrecht (binnen de gehele EU) nauwlettend in de gaten en zal deze doorvoeren indien dit nodig is. Wanneer wettelijke veranderingen niet tijdig zijn doorgevoerd, sluit [b]reik. desalniettemin aansprakelijkheid uit op dit punt.
 2. Concepten, ideeën en voorstellen die voor een wederpartij worden ontwikkeld vallen onder het auteursrecht en blijven formeel en juridisch in bezit van [b]reik. in het geval van inbreuk of misbruik van dit auteursrecht stelt [b]reik. de (rechts)persoon in kwestie aansprakelijk. Deze aansprakelijkheid heeft juridische consequenties.
 3. Op alle [b]reik. producties rust auteursrecht. Een productie mag niet verveelvoudigd, gereproduceerd of bewerkt worden zonder toestemming van [b]reik. Het is mogelijk auteursrechten af te kopen in overeenstemming met [b]reik.
 4.  Auteursrechten op muziek kunnen nimmer afgekocht worden.

13. Portretrecht

 1. De Opdrachtgever geeft door het aanvaarden van deze Algemene Voorwaarden toestemming aan [b]reik. om zijn/haar foto’s te mogen gebruiken voor eigen promotionele doeleinde en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website en weblog, portfolio, advertenties, sociale media, tijdschriftartikelen, in drukwerk, beursmateriaal, tenzij anders overeengekomen.
 2. Bezwaar tegen openbaarmaking van portretten dient voorafgaand schriftelijk bekend te worden gemaakt bij [b]reik.
 3. Afwijkende afspraken worden schriftelijk vastgelegd.

14. Vertrouwelijkheid

Beide partijen ([b]reik. en opdrachtgever) verbinden zich tot strikte geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij tijdens de uitvoering van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bronnen verkrijgen. Informatie wordt als vertrouwelijk beschouwd indien deze door de andere partij is meegedeeld, of indien de vertrouwelijkheid voortvloeit uit de aard van de informatie.

Het is echter belangrijk op te merken dat de volgende specifieke categorieën informatie, met name zoekwoorden, zoektermen, zoekwoordcombinaties verkregen via zoekwoordenonderzoek, marketingstrategieën, website-inrichtingselementen zoals menustructuren en SEO-strategieën die zijn geadviseerd, ontwikkeld, opgesteld en toegepast door [b]reik., niet als vertrouwelijk worden beschouwd, tenzij anders overeengekomen.

[b]reik. zal gedurende de samenwerking met de opdrachtgever geen diensten verlenen aan bedrijven die vergelijkbare diensten en producten aanbieden of worden beschouwd als directe concurrenten, tenzij dit expliciet is besproken en voorafgaandelijk is medegedeeld aan de opdrachtgever.

15. AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)

[b]reik. conformeert zich te allen tijde aan de geldende privacywetgeving (AVG onder andere). Zie de privacyverklaring https://[b]reik.nl/privacy-policy/

16. Conversie

Indien en voor zover op grond van redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter op enige bepaling van de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, komt aan de desbetreffende bepaling wat betreft de inhoud en strekking in elk geval een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.

17. Nawerking

De bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, waarvan het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat zij ook na beëindiging van een Overeenkomst van kracht blijven, zullen nadien van kracht blijven en partijen beiden blijven binden.

18. Strijdige clausules

In het geval deze algemene voorwaarden en de opdrachtbevestiging onderlinge strijdige voorwaarden bevatten, gelden de in de opdrachtbevestiging opgenomen voorwaarden.

19. Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten die gesloten worden tussen [b]reik. en opdrachtgevers is het Nederlandse recht van toepassing.

20. Forumkeuze

[b]reik. verklaart de rechtbank Zeeland West-Brabant, locatie Middelburg bevoegd op alle geschillen met [b]reik.  Niettemin heeft [b]reik. het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

21. Wijziging van deze Algemene Voorwaarden

Rekening houdend met de mogelijke evoluties van de site behoudt [b]reik. zich de mogelijkheid voor om onderhavige algemene voorwaarden op elk moment aan te passen of te wijzigen. In dat geval worden de nieuwe algemene voorwaarden door online wijziging aan de klant meegedeeld en gelden ze op elke verkoop die na de wijziging wordt gerealiseerd.

22. Slotbepaling

In alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, zal de Overeenkomst in het licht

van deze Voorwaarden en naar redelijkheid en de billijkheid worden uitgelegd.

Heeft u vragen over de algemene voorwaarden?  Neem dan direct contact met ons op via onderstaande gegevens: 

[b]reik. online marketing bureau

Adres: Biezelingsestraat 22 4421 BM Kapelle

Tel nr: 0113 620064

E-mail: info@[b]reik.nl 

K.v.K. nr: 77852788

BTW nr: NL003248867B47

Offline adverteren het logo van breik staat voor brereik!
Deze website maakt gebruik van functionele en statistische cookies. Deze cookies zijn nodig om deze site zo goed mogelijk te laten functioneren.